Algemene verkoopsvoorwaarden N-tropie bv

Artikel 1 : Toepassingsgebied
 • Alle overeenkomsten, gesloten tussen de leverancier (= N-tropie) en de klant (= Aankoper), worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Aankoper erkent hiervan kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn algemene voorwaarden.
 • De Aankoper aanvaardt uiterlijk door de acceptatie van de goederen zijn akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.
 • Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet door N-tropie uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd of schriftelijk worden aanvaard. De niet-gewijzigde algemene verkoopsvoorwaarden blijven dan nog steeds van toepassing.
 • N-tropie is ten allen tijde gerechtigd haar algemene voorwaarden te wijzigen indien van overheidswege wijzigingen worden aangebracht in opgelegde verplichtingen, normen en vergunningen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn, ook op de lopende contracten.
Artikel 2 : Prijs, betaling en betalingsachterstand
 • Elke offerte, verstuurd door N-tropie, is vrijblijvend in ieder opzicht. De verstrekte prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet bindend voor N-tropie. N-tropie behoudt het recht op elk ogenblik, en dit tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, de overeengekomen prijzen te wijzigen. Eenmaal de bestelling aanvaard, kan N-tropie nog steeds de prijs ervan herzien of aanpassen in uitvoering van de wet van 30 maart 1976 (Artikel 57), zijnde in functie van de parameters die de reële kosten van de prijs samenstellen en dit enkel voor het deel van de prijs die zij in die prijs vertegenwoordigen.
 • Facturatie zal plaatsvinden ten laatste direct na levering.
 • Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de Aankoper, tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen.
 • Het bedrag van de facturen is steeds volledig betaalbaar ten maatschappelijke zetel in de aangeduide munt en zonder korting, tenzij anders bedongen en schriftelijk vermeld en dit binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
 • In geval van niet-betaling van een factuur of wissel op de gestelde vervaldag zal, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling :
  • Een forfaitaire vergoeding, van 10 % van de verschuldigde som en dit met een minimum van 50 euro, aangerekend worden.
  • Een interest aangerekend worden van 1 % per maand vanaf de vervaldag.
  • Onmiddellijke betaling geëist worden van alle al dan niet vervallen bedragen, ongeacht de termijn van betaling die bedongen werd.
 • Elke achterstand van betaling geeft aan N-tropie van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, louter en alleen door de overschrijding van de betalingstermijn, het volle recht elke aan de gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen nog niet geleverd werden, op te schorten, dan wel te ontbinden naar keuze van N-tropie en zij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds geleverd waren of in verzending zijn terug te nemen.
 • N-tropie houdt zich het recht voor om betalingen van Aankoper aan te rekenen op overige vorderingen tegen Aankoper, die N-tropie op het moment van betaling op Aankoper kan uitoefenen, ook al vloeien deze vorderingen niet uit dezelfde overeenkomst voort. Alsook heeft N-tropie het recht de bestelde goederen in te houden totdat Aankoper aan al zijn vorderingen, inclusief deze voortvloeiend uit andere overeenkomsten, vanwege N-tropie heeft voldaan. Ten aanzien van betaling van de koopprijs wordt zowel de schorsing van betaling als compensatie, vanwege Aankoper wegens niet-nakoming van verbintenissen door N-tropie, uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 : Levering, leveringstermijn en transport
 • Betreffende het vervoer wordt onderhavig contract beheerst, zelfs in binnenlands verkeer en met uitdrukkelijk akkoord van de partijen, door de beschikkingen van de wet van 4 september 1962, houdende goedkeuring van de overeenkomst met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg (C.R.M.) en door de hierna vermelde algemene voorwaarden.
 • De leveringstermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt. Zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor N-tropie. Elke vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest vanwege N-tropie.
 • Behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst zijn de vervoer- en transportkosten voor rekening van Aankoper alsook dient Aankoper bij internationale handelsbetrekkingen, de noodzakelijke export doorreis- of exportlicenties of andere documenten te bezorgen.
 • De wijze van verzending en de verzendroute zijn naar keuze van N-tropie. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen berust het risico van verloren gaan of van beschadiging van de goederen vanaf het tijdstip van verzending bij de Aankoper, zelfs in geval van franco zending. In dit laatste geval worden de goederen afgeleverd op de drempel van het leveringsadres. In geval de Aankoper of een aangestelde ter plaatse instructies zou geven aan het personeel van N-tropie om de goederen op een aangeduide plaats te brengen in zijn instelling of woning kan dit slechts gebeuren onder zijn toezicht en op zijn risico. De Aankoper aanvaardt het risico ongeacht welke schade voor hem mocht voortvloeien uit het in ontvangst nemen, de opslag en het gebruik van de ontvangen goederen, al dan niet in combinatie met andere stoffen, behalve ingeval de schade te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds. De in de handel gebruikelijke clausules als F.O.B., C.I.F, enz. worden gebruikt in de betekenis die daaraan gegeven is in de meest recente versie van de Incoterms.
 • Indien de goederen, ongeacht de overeengekomen wijze van transport en levering, ter afname voor de Aankoper gereed staan en N-tropie zulks aan de Aankoper heeft medegedeeld, is de Aankoper terstond tot afname verplicht. Indien op afroep geleverd wordt, is de Aankoper zonder sommatie of ingebrekestelling gehouden af te nemen, uiterlijk op de laatste dag van de periode waarin de afroep kon worden gedaan. Niet nakoming van de verplichting tot afname geeft N-tropie het recht de goederen voor rekening en risico van de Aankoper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden, en aan de Aankoper te factureren zonder dat daarna betaling wegens nog niet plaatsgehad hebbende afname geweigerd kan worden. Overliggelden of demurrage kosten worden aan de Aankoper doorgerekend.
 • Indien N-tropie instaat voor het transport behoudt deze zich het recht voor om transporttoeslagen aan te rekenen voor niet volle vrachten, het gebruik van speciale vrachtwagens, kooiaap en extra losplaatsen. Indien de vrachtwagen niet binnen het uur bij de klant kan gelost worden en N-tropie noch de transporteur hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden wordt een toeslag van 100 € gerekend voor elk extra begonnen uur.
 • Indien silotransport geannuleerd wordt binnen een termijn van 48u voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 100% van de totale transportkost worden aangerekend.  
 • Het eigendomsrecht van de geleverde producten gaat pas over op Aankoper nadat deze aan alle uit deze levering voortvloeiende verbintenissen heeft voldaan. Hiervoor kunnen en mogen de producten nooit in pand gegeven of verkocht worden, noch mogen deze goederen door incorporatie onroerend worden of vermengd worden met andere roerende goederen en blijft N-tropie steeds gerechtigd de haar toebehorende producten terug te nemen of terug te eisen. Mocht een derde rechten op deze goederen willen uitoefenen en zouden deze nog eigendom van N-tropie zijn, dan is Aankoper verplicht N-tropie hiervan terstond in kennis te stellen. Indien Aankoper nalaat zijn verbintenissen te voldoen en N-tropie genoodzaakt is de levering terug te eisen, is Aankoper gehouden tot betaling van de kosten alsook tot betaling van een schadevergoeding, forfaitair begroot op het bedrag van de betreffende factuur, onverminderd het recht van N-tropie om een bijkomende schadevergoeding te vorderen. Indien, om welke reden dan ook, deze goederen niet meer door N-tropie kunnen teruggenomen worden, zal Aankoper gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding zoals bepaald in vorige zin, vermeerderd met een bijkomende vergoeding, begroot op 10% van het bedrag van de betreffende factuur. Voor zover tot verkoop, dan wel vermenging is overgegaan zonder toestemming van N-tropie of zelfs met haar toestemming, dan zal het eigendomsvoorbehoud worden uitgeoefend op de gelden of goederen die in de plaats zijn gekomen van de verkochte goederen.
Artikel 4 : Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
 • Schade, van welke aard ook of door welke oorzaak dan ook, voortvloeiende uit of met betrekking tot levering van de goederen, dient uitdrukkelijk vermeld te worden op vrachtbrief (CMR) en/of verzendingsbon. Deze documenten dienen vervolgens afgetekend te worden door Aankoper en vervoerder. Tevens dient een aanrijdingsformulier ingevuld te worden. Zonder vermelding op vrachtbrief en/of verzendingsbon, kan Aankoper op geen enkele manier nog verhaal uitoefenen tegen N-tropie.
 • Elke informatie, door N-tropie verstrekt, mondeling of schriftelijk, is vrijblijvend en niet bindend en ontslaat Aankoper niet van zijn verplichting om verdere informatie in te winnen. N-tropie kan niet aansprakelijk gesteld worden indien door het geven van enige informatie Aankoper of een derde schade zou oplopen. Aankoper wordt ook geacht de internationale en nationale Wetten en andere reglementeringen te kennen zodat N-tropie niet kan verantwoordelijk gesteld worden voor enige inbreuken op deze voornoemde reglementeringen
 • De volledige aansprakelijkheid van N-tropie voor enige schadeclaim of vordering van de Aankoper zal in geen enkel geval hoger zijn dan de totale factuurwaarde van de betreffende levering die aan de Aankoper geleverd is en die aanleiding gaf tot een dergelijke schadeclaim of vordering.
 • Alle risico’s aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan worden door de Aankoper gedragen vanaf het sluiten van de koopovereenkomst.
 • Indien de Aankoper aan N-tropie opdracht geeft bepaalde producten samen te stellen en de Aankoper daarbij opgeeft van welke producten (met of zonder hoeveelheden) de samenstelling dient te bestaan, is de Aankoper sowieso  als enige volledig aansprakelijk voor de samenstelling én werking van deze producten.
 • Ook garandeert de Aankoper aan N-tropie dat de door hem opgegeven samenstelling geen enkel derdenrecht schendt (bijvoorbeeld inbreuk octrooi of intellectuele eigendom van een derde). De Aankoper vrijwaart N-tropie voor om het even welke schadevergoeding en kosten ten gevolge van de inbreuk op enig octrooi of enige andere inbreuk op de intellectuele eigendom van een derde.
Artikel 5 : vertegenwoordiging
 • Geen enkel persoon of vertegenwoordiger anders dan de wettelijke gevolmachtigde van N-tropie heeft het recht om N-tropie andere verplichtingen op te leggen op de verkoop van de goederen. Indien niet voorzien van een speciale geschreven machtiging getekend door de wettelijke gevolmachtigde van de firma hebben agenten of vertegenwoordigers van N-tropie geen bevoegdheid de vennootschap te binden noch ontlasting of kwijting in haar naam te geven.
Artikel 6 : Garantie
 • N-tropie biedt geen garantie op het gebruik, de aanwending of het resultaat van de geleverde goederen.
Artikel 7 : Klachtenregeling
 • Aankoper is ertoe gehouden het product te controleren bij aflevering en voor het lossen alsook de kwantiteit van het geleverde product na te gaan.
 • Voor mengsels in bulk geleverd, is het volume vastgelegd bij belading op de werf van N-tropie bepalend voor opgave van de juiste hoeveelheid. Het is Aankoper of zijn afgevaardigde steeds toegestaan aanwezig te zijn bij belading van het vervoermiddel op de werf van N-tropie. Gezien de aard van het materiaal is een verschil van 10 % tussen het volume vastgelegd bij belading op de werf van N-tropie en/of haar producent en het volume bij aankomst bij de klant als normaal te beschouwen.
 • Elk leveringstekort, zichtbaar gebrek of beschadiging dient de Aankoper bij de levering in aanwezigheid van de vervoerder schriftelijk vast te leggen door voorbehoud te maken op de vrachtbrief. Nadien wordt Aankoper geacht de levering wat betreft kwantiteit en de zichtbare gebreken te hebben aanvaard en worden hieromtrent geen klachten meer aanvaard.
 • Alle klachten of protesten dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk gedaan te worden.
 • Een klacht, betreffende de geleverde goederen, die na levering pas zichtbaar wordt, dient onmiddellijk na vaststelling schriftelijk aan N-tropie medegedeeld te worden, zodat N-tropie de gegrondheid kan vaststellen. Het laattijdig mededelen van een klacht ontheft N-tropie van elke aansprakelijkheid.
 • Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden.
 • Een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting op.
 • Indien de gegrondheid van een klacht is vastgesteld, zal N-tropie naar haar keuze een redelijke prijsreductie toekennen, de goederen terugnemen of voor her- of bijlevering op haar kosten zorgen. Een eventuele retourzending van de goederen mag slechts plaatsvinden na de schriftelijke goedkeuring van N-tropie.
Artikel 8 : Verpakking
 • De waarborg van de verpakking en van de EURpalletten wordt gezamenlijk met de goederen in rekening gebracht. De gewaarborgde verpakkingen en EURpalletten blijven eigendom van N-tropie. Enkel EURpalletten die beantwoorden aan de uitwisselbaarheidscriteria voor EURpalletten opgesteld door de European Pallet Association worden teruggenomen door N-tropie op het ogenblik van levering van andere goederen. De terugbetaling van de waarborg zal in elk geval verminderd worden met de gebruiks-, reinigings- en recyclagekosten.
 • De Aankoper kan palletten ook altijd terugsturen/brengen naar het magazijn van N-tropie.
 • In geval van niet-terugzending binnen een redelijke termijn behoudt N-tropie het recht terugname te weigeren en deze aan te rekenen aan de Aankoper aan de vervangwaarde van de dag.
 • Niet geborgde verpakkingen worden niet teruggenomen.
Artikel 9 : Ontbinding
 • N-tropie kan een overeenkomst/contract ontbinden in het geval de Aankoper zijn verplichtingen t.o.v. N-tropie niet nakomt. In het geval het contract ontbonden wordt door toedoen van de Aankoper heeft N-tropie recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20 % van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt. In geval van overmacht heeft N-tropie het recht om naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de Aankoper gehouden is. Als overmacht zal ondermeer gelden : extreme weersomstandigheden, stakingen, algemene of gedeeltelijke werkonderbrekingen, lock-outs, brand, mechanische defecten, optreden van de overheid (le fait du prince), ontbreken van bestelde voorraden, staat van oorlog, … en in het algemeen alle moeilijkheden die N-tropie kan hebben in het uitvoeren van haar contractuele prestaties. Deze opsomming is echter niet limitatief.
 • N-tropie houdt zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de Aankoper.
 • Wanneer er zich in de loop van de overeenkomst onvoorziene of niet in de overeenkomst opgenomen omstandigheden voordoen, die zodanig raken aan het contractuele evenwicht van de overeenkomst ten nadele van N-tropie, of die een onevenredige last opleggen aan N-tropie, zullen partijen opnieuw onderhandelen omtrent de voorwaarden van het contract zodanig dat de overeenkomst in een normaal en hersteld contractueel evenwicht kan worden uitgevoerd. Deze bepaling is niet van toepassing op de omstandigheden die overmacht uitmaken zoals bepaald in artikel 9.1.”
Artikel 10 : geschillenregeling en toepasselijk recht
 • Partijen komen overeen dat deze overeenkomst wordt geregeld door het Belgisch recht en maken uitdrukkelijk uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Hasselt.
 • Indien deze algemene voorwaarden opgemaakt in een andere taal verschillen met de Nederlandse tekst is deze laatste steeds beslissend. De Nederlandse tekst heeft voorrang ingeval een interpretatiegeschil zou ontstaan tussen enerzijds de Nederlandse tekst en anderzijds deze algemene voorwaarden opgemaakt in een andere taal.
 • Indien een artikel van deze voorwaarden strijdig zou zijn met de wet, dan zal enkel dit artikel als nietig beschouwd worden en niet de nietigheid van de hele tekst met zich meebrengen.
 • Indien een artikel nietig wordt verklaard zullen N-tropie en Aankoper er voor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft.”
Begin met chatten
Hulp nodig?
Hallo
Kunnen we je helpen?